+31 (0) 85 301 3010 info@hesqsupport.nl OFFERTE AANVRAGEN

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

 1. Aanbiedingen
  Hieronder kan worden verstaan: offertes, contracten, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, etc.
 2. Deelnemer
  Kandidaat die deelneemt aan een cursus
 3. Derde(n)
  Waaronder, doch niet uitsluitend zijn begrepen: Freelance docent, freelance adviseur, extern opleidingsinstituut, extern adviesbureau, leveranciers, etc.
 4. Consultancy
  Het opzetten, implementeren en onderhouden van managementsystemen, alsmede het adviseren van op-drachtgever omtrent wet- en regelgeving. Ook het uitvoeren van onderzoeken valt onder consultancy activiteiten.
 5. Offertestadium
  Het stadium waarin de prijs wordt bepaald voor de betreffende activiteiten. Dit betreft ook het opstellen van opdrachtbevestigingen, overeenkomsten etc.
 6. Grove nalatigheid of onverantwoorde beslissingen
  Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het zich niet houden aan veiligheidsinstructies van machines, objecten, locaties etc.
 7. Wachttijd
  De tijd die een medewerker of derde(n) moet wachten, zonder dat hiertoe aanleiding is vanuit de medewerker of derde(n) zelf.

2. ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, contracten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van HESQ Support met zowel opdrachtgevers als derden, alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden die onder naam van HESQ Support worden uitgevoerd.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen of bevestigd door de eigenaar van HESQ Support. Andere personen die namens HESQ Support werkzaamheden uitvoeren zijn niet gemachtigd om afspraken te maken met zowel opdrachtgevers als leveranciers die afwijken van deze algemene voorwaarden.
 3. In offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen kunnen nog aanvullende voorwaarden worden benoemd. Deze gelden dan naast deze algemene voorwaarden.
  Voorwaarden van de opdrachtgever en leveranciers worden niet aanvaard door of zijn niet bindend voor HESQ Support, tenzij deze voorwaarden nadrukkelijk schriftelijk door HESQ Support zijn aanvaard, waarbij wordt vermeld om welke specifieke voorwaarden het gaat.

3. AANBIEDINGEN, OFFERTES, CONTRACTEN, OPDRACHTBEVESTIGINGEN & OVEREENKOMSTEN

 1. De (potentiële) opdrachtgever verstrekt alle informatie die nodig is voor het opstellen van een juiste aanbieding. HESQ Support kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het leveren van een verkeerde dienst, als de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt in het offertestadium.
 2. Mondelinge prijsindicaties of toezeggingen met betrekking tot het inplannen van cursus- of bezoekdata zijn pas bindend nadat deze schriftelijk door HESQ Support aan de opdrachtgever zijn bevestigd. Een (potentiële) opdrachtgever kan nimmer waarde ontlenen aan mondelinge indicaties of opties.
 3. In alle aanbiedingen en opdrachtbevestigingen is de prijs gebaseerd op werkzaamheden die plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag, op werktijden tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Indien de werkzaamheden op afwijkende momenten dienen plaats te vinden, dient de opdrachtgever dit direct in het offertestadium te melden. In de betreffende aanbieding zullen dan eventuele toeslagen worden meegenomen voor spoed-, weekend-, feestdag- of avond-/nachtwerkzaamheden.
 4. De geldigheidstermijn van een offerte wordt vermeld op de eerste pagina. Indien de (potentiële) opdrachtgever de offerte niet aanvaardt binnen die termijn, komt de offerte te vervallen.
 5. Alle door HESQ Support genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
 6. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij er in de aanbieding is uitgegaan van een vaste tijdsbesteding per periode (week/maand/kwartaal/jaar), kan de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigen door opzegging. Opzegging dient te geschieden door middel van het versturen van een aangetekende brief naar HESQ Support.  De opzegtermijn bedraagt tenminste vier maanden.
 7. Alleen door de opdrachtgever ondertekende en geretourneerde opdrachtbevestigingen aan HESQ Support zijn bindend. Andere communicatievormen in relatie tot opdrachtbevestigingen zoals sms, telefonisch of WhatsApp, zijn niet bindend voor HESQ Support.
 8. HESQ Support is gerechtigd om tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden informatie omtrent de uitgevoerde activiteiten te gebruiken ter promotie van HESQ Support op bijvoorbeeld website en andere media.

4. PLANNING

 1. Cursus- en bezoekdata zijn pas definitief als deze schriftelijk zijn bevestigd aan de opdrachtgever.
 2. Optiedagen met betrekking tot trainingen, zullen maximaal 1 week in optie worden gehouden, tenzij anders wordt vermeld in de betreffende aanbieding.
 3. Optiedagen met betrekking tot auditing en consultancy worden maximaal drie werkdagen in optie gezet. Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen niet heeft gereageerd, vervallen de optiedagen.
 4. HESQ Support is te allen tijde vrij, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vergoeding aan de opdrachtgever, over te gaan tot het annuleren van geplande afspraken met de opdrachtgever indien er zich direct voorafgaand of op het tijdstip van de afspraak een situatie van overmacht aan de zijde van HESQ Support voordoet. Een dergelijke overmachtssituatie kan zijn: een incident, plotselinge controle van bevoegd gezag, certificatiebezoek, etc.
 5. Indien de opdrachtgever in het offertestadium geen concrete termijn vermeld, is HESQ Support bevoegd te bepalen binnen welke termijn de werkzaamheden zullen worden gestart, uitgevoerd en afgerond.
 6. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om bij externe controles zoals audits, controles van opdrachtgevers/bevoegd gezag, dit uiterlijk één maand voor uitvoering van de controle te melden bij HESQ Support indien de opdrachtgever wenst dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd vóór de betreffende datum van de externe controles.

5. UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat HESQ Support en eventuele derde(n), voor de uitvoering van de werkzaamheden de vereiste toegang tot gebouwen, projecten en/of terreinen wordt verleend en dat alle formaliteiten hiervoor zijn afgehandeld. Indien personen hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren omdat de opdrachtgever in gebreke is gebleven, zullen aanvullende kosten worden doorberekend in de vorm van ‘wachttijd’. Hiervoor wordt een tarief gehanteerd van € 42,50 per half uur wat naar boven wordt afgerond.
 2. De opdrachtgever draagt voorafgaand aan het betreden van de werklocatie zorg voor het informeren van de (ingeschakelde) medewerker omtrent veiligheids- en Arbobepalingen van de op de werkzaamheden betrekking hebbende wet- en regelgeving. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzorgen van instructies en voorlichting omtrent de risico’s op locatie, alsmede voor het houden van toezicht op de (ingeschakelde) medewerker van HESQ Support in relatie tot zijn veiligheid.
 3. De opdrachtgever zal HESQ Support tijdig voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden alle relevante informatie, gegevens en documentatie verschaffen die nodig zijn om het werk naar behoren uit te voeren. HESQ Support is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5.
 4. Iedere vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, veroorzaakt door omstandigheden die niet veroorzaakt zijn door HESQ Support, komt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Dit betreft ook eventuele uitloop van werkzaamheden in de avond/nacht of uitloop in het weekend. Indien er door de uitloop op andere vlakken problemen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens audits of controles van opdrachtgevers/bevoegd gezag, komt dat niet voor rekening of risico van HESQ Support en is HESQ Support voor eventueel daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.

6. MEERWERK

 1. Voorafgaand aan de opdracht zal door HESQ Support zo duidelijk mogelijk in aanbiedingen worden beschreven, welke werkzaamheden tegen welke prijs worden uitgevoerd. Indien een uitbreiding van de werkzaamheden gewenst is door de opdrachtgever, kan dit leiden tot een prijsverhoging en/of verlenging van de benodigde tijdsduur. HESQ Support zal de opdrachtgever hiervan direct op de hoogte brengen voordat deze aanvullende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
 2. Indien de vooraf ingeschatte tijd wordt overschreden door een uitbreiding van de vooraf afgestemde werkzaamheden, zal er contact worden opgenomen met de opdrachtgever om in overleg te bepalen of de aanvullende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en tegen welk tarief deze werkzaamheden worden uitgevoerd.

7. PRIJZEN

 1. HESQ Support zal bij de uitvoering van de overeenkomst de met haar opdrachtgever overeengekomen tarieven in rekening te brengen. HESQ Support is bevoegd de in de overeenkomst overeengekomen tarieven te verhogen indien de kosten en/of prijzen waarop de tarieven zijn gebaseerd, daartoe aanleiding geven.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen wordt reistijd in rekening gebracht tegen een van te voren bekend gemaakt tarief.
 3. Indexering van prijzen kan jaarlijks plaatsvinden uiterlijk voor 31 januari. Een indexering van prijzen zal altijd schriftelijk worden meegedeeld, hetzij per post of mail.

8. VERZENDING VAN DOCUMENTEN & CERTIFICATEN

 1. Uiterlijk 10 werkdagen na het ontvangen van de betaling, zullen certificaten, rapportages en overige documenten worden verzonden. Dit met uitzondering van vakantieperiodes.
 2. Indien een opdrachtgever zijn financiële verplichtingen niet nakomt is HESQ Support gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, waaronder het niet verstrekken van documenten of certificaten, totdat alle facturen zijn voldaan. HESQ Support is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade door het niet tijdig of niet tijdig verstrekken van documenten of certificaten in dergelijke gevallen.

9. INKOOP VAN DIENSTEN

 1. HESQ Support kan voor verschillende activiteiten gebruik maken van de diensten van derden en is hiertoe ook bevoegd indien de opdrachtgever een overeenkomst aan gaat met HESQ Support. Deze derden dienen ervoor zorg te dragen dat zij zelf beschikken over de benodigde verzekeringen, zoals een dekkende (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering voor de werkzaamheden waarvoor zij worden ingehuurd.
 2. Indien schades zijn veroorzaakt door nalatigheid of het nemen van onverantwoorde beslissingen, zal de aansprakelijkheid direct worden verlegd naar de betreffende derde(n).
 3. Indien een door HESQ Support ingeschakelde derde de door hem/haar te verrichten werkzaamheden niet meer (volledig) kan verrichten, door welke oorzaak dan ook, zal HESQ Support trachten zo spoedig mogelijk een vervanger te regelen. HESQ Support is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor de eventuele schade die ontstaat als gevolg van de verhindering aan de zijde van die derde.
 4. Met deze derden zullen verwerkings- en geheimhoudingsovereenkomsten worden afgesloten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie hiervoor onze privacyverklaring die onlosmakelijk verbonden is met deze algemene voorwaarden.

10. OPZEGGING OFFERTE, OVEREENKOMST, OPDRACHTBEVESTIGING

 1. Indien HESQ Support van mening is dat er geen basis meer is voor een verdere samenwerking, ongeacht wat hiervoor de reden is, is HESQ Support gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden zonder dat HESQ Support de verantwoordelijkheid draagt voor eventuele consequenties van de ontbinding van de overeenkomst.
 2. Als de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door HESQ Support opgegeven uren voor de werkzaamheden die ten behoeve van de opdrachtgever zouden zijn verricht.
 3. Indien de opdrachtgever in het geval van een overeenkomst voor een van tevoren vastgestelde periode tot tussentijds beëindiging van de overeenkomst overgaat, heeft HESQ Support voor de nog resterende periode van de overeenkomst, het recht op een redelijke vergoeding, van tenminste 75% van de vergoeding die HESQ Support zou hebben ontvangen indien de opdrachtgever de overeenkomst niet tussentijdse zou hebben opgezegd. Het voorgaande is eveneens van toepassing in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, indien de opdrachtgever niet de geldende opzegtermijn in acht neemt. De vergoeding die de opdrachtgever in dat geval aan HESQ verschuldigd is, bedraagt 75% van het honorarium dat HESQ Support zou hebben ontvangen als de opdrachtgever de opzegtermijn wel in acht zou hebben genomen.
 4. Als de opdrachtgever overgaat tot tussentijdse opzegging van de overeenkomst, dan heeft HESQ Support tevens recht op vergoeding door de opdrachtgever van additionele kosten die HESQ Support in het kader van de opdracht reeds heeft gemaakt en op vergoeding van de die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.
 5. HESQ Support is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder enige aansprakelijkheid van alle mogelijke schade, te beëindigen:
  1. indien er beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de opdrachtgever of indien de opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt. Vanwege deze beëindiging komen alle verplichtingen van HESQ Support jegens de opdrachtgever direct te vervallen en zal HESQ Support nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
  2. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen bij de uitvoering van de overeenkomst welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van HESQ Support kan worden verwacht, is HESQ Support bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  3. Indien er geen basis meer is op het gebied van onderling vertrouwen of respect.
 6. De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn zaken alsnog volledig na te komen.
 7. In geval van verzuim van de opdrachtgever is HESQ Support gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of het door de opdrachtgever eventueel aan HESQ Support verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.
 8. In het geval van beëindiging van de overeenkomst vanwege de hierboven genoemde redenen, zullen tenminste de reeds door HESQ Support verrichte prestaties door de opdrachtgever worden vergoed en zijn alle gefactureerde bedragen direct opeisbaar.
 9. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief aan het adres van HESQ Support.

11. GEBRUIK VAN: LOGO, NAAM EIGENAAR EN DERDEN, DIPLOMA’S & CERTIFICATEN EN RAPPORTAGES UIT NAAM VAN HESQ SUPPORT

 1. Het is de opdrachtgever verboden logo’s, diploma’s en certificaten van eigenaar of derden van HESQ Support zonder uitzonderlijke toestemming van HESQ Support te gebruiken of door te sturen. Oneigenlijk gebruik van eerder genoemde documenten kan leiden tot een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge tienduizend euro) per incident.
 2. Indien een overeenkomst, voortijdig wordt beëindigd, zal dit schriftelijk worden gemeld aan de opdrachtgever. Het naderhand door de opdrachtgever (laten) gebruiken van logo’s, rapporten, diploma’s en certificaten, etc. van HESQ Support tijdens bijvoorbeeld externe audits of inspecties door het bevoegd gezag, is in strijd met deze algemene voorwaarden en kan leiden tot een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge tienduizend euro) per incident.

12. CONTACT TUSSEN OPDRACHTGEVERS EN DERDEN (INKOOP VAN DIENSTEN)

 1. Het is opdrachtgevers en derden verboden direct contact met elkaar op te nemen en werkzaamheden voor elkaar uit te voeren, zonder uitzonderlijke en schriftelijke toestemming van HESQ Support. Dit verbod geldt voor een periode van twee jaar na uitvoering van de laatste opdracht voor de betreffende opdrachtgever.
 2. Door HESQ Support ingeschakelde derden zullen altijd uit naam van HESQ Support hun werkzaamheden uitvoeren en aan de opdrachtgever nimmer kenbaar maken dat zij ook direct opdrachten kunnen uitvoeren voor de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever door HESQ Support ingeschakelde derden vraagt aanvullende werkzaamheden uit te voeren, zullen deze derden dit altijd direct melden bij hun contactpersoon van HESQ Support. De derden zullen in geen geval direct afspraken maken met de opdrachtgever van HESQ Support. In dat geval zullen die derden te allen tijde de opdrachtgever doorverwijzen naar de contactpersoon van HESQ Support.
 4. Een overtreding van de artikelen 12.1 tot en met 12.3, is in strijd met deze algemene voorwaarden en kan leiden tot een direct opeisbare boete van € 12.000,- (zegge twaalfduizend euro) per incident voor zowel de opdrachtgever als derden. Dit onverminderd het recht van HESQ Support om in plaats van de boete  volledige schadevergoeding, alsmede nakoming, te vorderen. Betaling van de boete(s) ontslaat de derden en/of de opdrachtgever niet tot nakoming van de in dit artikel omschreven verboden/verplichtingen.

13. FACTURERING, BETALING, ANNULERING & VERHINDERING

 1. De betaling van facturen die betrekking hebben op training en opleiding, dienen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan aan HESQ Support, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien voor aanvang van de training of opleiding de volledige betaling van de factuur niet is ontvangen, is de deelnemer niet gerechtigd om deel te nemen aan de opleiding. Indien het een training of opleiding betreft die speciaal voor de opdrachtgever is georganiseerd is HESQ Support gerechtigd de training of opleiding te annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van eventuele annuleringskosten plus eventuele bijkomende kosten die worden benoemd in offertes, overeenkomsten of opdrachtbevestigingen. HESQ Support is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit. De opdrachtgever vrijwaart HESQ Support voor eventuele claims van derden.
 2. HESQ Support behoudt zich het recht uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training of opleiding de gehele opleiding of training te annuleren zonder opgaaf van reden. De opdrachtgever en deelnemer worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. HESQ Support biedt de opdrachtgever een vervangende opleidingsmogelijkheid aan. Indien de opdrachtgever hier geen gebruik van maakt wordt het opleidingsgeld gerestitueerd.
 3. Indien een kandidaat verhinderd is deel te nemen aan een training, kan de kandidaat worden vervangen door een andere cursist indien dit mogelijk is. Voor sommige trainingen dienen personen te worden aangemeld bij een extern examenbureau waardoor vervanging niet mogelijk is. In dit laatste geval is er geen restitutie mogelijk.
 4. De betaling van facturen die betrekking hebben op: auditing, consultancy, project- of interim management, dienen uiterlijk plaats te vinden 21 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het banknummer vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening. In de onderliggende offertes en overeenkomsten wordt de wijze van facturatie benoemd. HESQ Support behoudt het recht om werkzaamheden voor aanvang en tussentijds op te schorten indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. HESQ Support is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit. De opdrachtgever vrijwaart HESQ Support voor eventuele claims van derden.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van HESQ Support daartoe aanleiding geeft, is HESQ Support gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheid te verlangen omtrent betaling van facturen. Indien HESQ Support van mening is dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, is HESQ Support gerechtigd de werkzaamheden per direct op te schorten. Reeds openstaande bedragen zijn dan direct opeisbaar.
 6. De opdrachtgever is niet bevoegd zich bij betaling te beroepen op kortingen of verrekeningen.
 7. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij vanaf die datum naast de hoofdsom een rente hierover verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente. Tevens kunnen er per openstaande factuur, administratiekosten ter waarde van € 20,- (zegge twintig euro) in rekening worden gebracht.
 8. Als betaling na schriftelijke aanmaning uitblijft binnen de in de aanmaning genoemde termijn, is de opdrachtgever eveneens de kosten van de buitengerechtelijke invordering en proceskosten verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van het totale door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,- (zegge tweehonderd euro), vermeerderd met € 20,- aan administratiekosten.
 9. Deelbetalingen van facturen op initiatief van de opdrachtgever zijn niet toegestaan zonder uitzonderlijke en schriftelijke toestemming van HESQ Support.
 10. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
 11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
 12. Indien de opdrachtgever verzuimt te voldoen aan eerder genoemde voorwaarden, is HESQ Support gerechtigd certificaten, rapportages en overige documenten achter te houden totdat de betaling is voldaan. HESQ Support kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door het, als gevolg van niet (tijdige) betaling door de opdrachtgever, achterhouden van documenten.

14. RECLAMES

 1. Indien de opdrachtgever van mening is dat de factuur niet correct is, dient de opdrachtgever dit schriftelijk per post(aangetekend) of mail(met leesbevestiging) binnen 30 werkdagen te melden bij HESQ Support. De opdrachtgever blijft verplicht zich te houden aan het bedrag wat niet betwist wordt door de opdrachtgever. Bij het uitblijven van een dergelijke reactie binnen 30 dagen, wordt de declaratie geacht akkoord te zijn.

15. GEHEIMHOUDING

 1. Alle bij de opdracht betrokken partijen (HESQ Support, opdrachtgever en eventuele derde(n)) zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken. Eventuele boetes die de opdrachtgever wil opleggen in verband met een mogelijke overtreding van de geheimhouding door een derde, zijn niet voor rekening en risico van HESQ Support.
 2. HESQ Support is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HESQ Support gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en HESQ Support zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is HESQ Support niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 4. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er met derden die conform de AVG als sub verwerker worden aangemerkt, aanvullende geheimhoudingsregels opgesteld. Deze zijn verwerkt in samenwerkingsovereenkomsten.

16. OVERDRACHT

 1. De opdrachtgever zal geen rechten, voortvloeiend uit de overeenkomst, overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HESQ Support. Dit betreft ook het overdragen van financiële verplichtingen.

17. VERVALTERMIJN

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens HESQ Support in verband met het verrichten van werkzaamheden door HESQ Support in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

18. OVERMACHT

 1. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of ernstig bemoeilijkt als gevolg van een omstandigheid die niet aan HESQ Support kan worden toegerekend (overmacht), worden haar verplichtingen opgeschort. Gedurende de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van HESQ Support niet mogelijk is, is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden, noch bestaat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding.
 2. Verhindering van nakoming van afspraken door HESQ Support jegens de opdrachtgever door ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden kan geen aanleiding zijn tot enige aanspraak van de opdrachtgever jegens HESQ Support c.q. schadeloosstelling van de opdrachtgever door HESQ Support.
 3. Indien het ten gevolge van bovengenoemde situatie HESQ Support niet mogelijk is de opdracht te vervolmaken wordt de overeenkomst ontbonden met ingang van de datum waarop duidelijk is geworden dat vervolmaking van de opdracht niet mogelijk is door HESQ Support.

19. TEKENBEVOEGDHEID

 1. De eigenaar, de heer K.J. Bolkenbaas, van HESQ Support is de enige tekenbevoegde voor HESQ Support met zowel opdrachtgevers als derde(n). Indien een andere persoon dan de heer K.J. Bolkenbaas een document heeft getekend, is dit document niet rechtsgeldig en wordt dit document ook niet als zodanig beschouwd door HESQ Support.

20. EIGENDOMSRECHT

 1. De intellectuele eigendommen van HESQ Support ten aanzien van rapporten, adviezen, handboeken, verslagen en overige aan de opdrachtgever verstrekte
 2. documenten berust uitsluitend bij HESQ Support. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan deze documenten aan derden bekend te maken of in gebruik te geven nadat hij aan al zijn verplichtingen richting HESQ Support heeft voldaan.
 3. De intellectuele eigendommen van HESQ Support ten aanzien van presentaties, cursusboeken, praktijklijsten, adviezen, rapportages, theorie-examens en overige aan de opdrachtgever of derde(n) verstrekte documenten en werkwijze berusten uitsluitend bij HESQ Support. De documenten waarop dit van toepassing is, zijn voorzien van een © aan de onderzijde van de pagina.
 4. Het is de opdrachtgever of derde(n) niet toegestaan deze documenten voor eigen gebruik te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen, verspreiden of te delen, doch slechts na schriftelijke toestemming van HESQ Support.
 5. Bij constatering van het oneigenlijk gebruik van eerder genoemde documenten en andere geestesproducten in dit artikel, is de opdrachtgever en/of derde(n) in overtreding. Dit leidt tot een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge tienduizend euro) per incident voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer van de betreffende opdracht als beide partijen hierbij actief betrokken zijn.

21. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. De opdrachtgever verleent door het aangaan van een overeenkomst met HESQ Support aan deze laatste toestemming om zijn of haar persoonsgegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring in relatie tot de betreffende onderdeel in een administratie op te nemen en deze te bewaren, te gebruiken en te bewerken.
 2. HESQ Support zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever alleen gebruiken voor het uitvoeren van de werkzaamheden waartoe deze gegevens aan de opdrachtgever zijn verstrekt en voorts ter uitvoering – waaronder mede begrepen de afwikkeling – van de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst.
 3. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er door HESQ Support een privacyverklaring opgesteld die onlosmakelijk verbonden is met deze Algemene Voorwaarden. Daarnaast zijn er met (sub) verwerkers verwerkings- en geheimhoudingsovereenkomsten afgesloten in de vorm van een samenwerkingsverband.

22. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

 1. HESQ Support neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en in geen geval een resultaatverplichting. HESQ Support voert de opdracht uit naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. HESQ Support is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten aanzien van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HESQ Support.
 3. De opdrachtgever zal HESQ Support vrijwaren van aanspraken van derden. De opdrachtgever zal HESQ Support schadeloos stellen voor de kosten, schade en eigendommen, die het gevolg zijn van dergelijke aanspraken van derden.
 4. HESQ Support kan nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten, adviezen, verslagen, handboeken, cursusboeken of anderszins worden genomen.
 5. HESQ Support zal altijd een adviserende rol vervullen bij de opdrachtgever en nimmer bepaalde taken of verantwoordelijkheden in het kader van (Arbo) wet- en regelgeving overnemen van de opdrachtgever.
 6. HESQ Support is niet aansprakelijk voor het handelen van of nalaten door (een) derde(n), ingehuurd door HESQ Support. Deze derden worden geacht zelf te beschikken over de nodige competenties en verzekeringen. Een eventuele schade, veroorzaakt door het handelen van of nalaten door een derde, zal de opdrachtgever afhandelen met de betreffende derde(n), zonder tussenkomst van HESQ Support.
 7. Indien HESQ Support toch aansprakelijk blijkt te zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HESQ Support beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

23. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering, of het niet uitvoeren of het niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
 2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en HESQ Support waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en HESQ Support waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin HESQ Support, gevestigd is.

24. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN/WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit als gevolg van een wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, zal dat geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
 2. Als op enige bepaling in de opdracht of op een gedeelte van de opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte, zoveel mogelijk in stand blijft.
 3. HESQ Support is bevoegd in redelijkheid wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. In alle aanbiedingen zal worden gerefereerd naar de toepasselijkheid van en naar de vigerende versie van deze algemene voorwaarden, inclusief locatie waar deze is gedeponeerd.

Vastgesteld op 1 januari 2020 te Lage Zwaluwe